เงื่อนไขการรับซ่อม

MacPhone รับซ่อม Mac ทุกรุ่น iMac Macbook  ลงโปรแกรมMac/PC ทุกรุ่น  | จำหน่ายเคส Macbook Case Macbook

ร้านเปิด อังคาร-เสาร์ : 11:30 - 20:00 | อาทิตย์ : 11:30 - 18:00 | หยุดทุกวันจันทร์

เงื่อนไขการรับซ่อม

 1. โปรดตรวจสอบรายการที่ส่งซ่อมกับร้าน MacPhone ให้ครบตามรายการที่ระบุไว้.
 2. เลขใบรับซ่อมทาง Line และ เบอร์โทรศัพท์ กับร้านMacPhone เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำมาใช้เป็นหลักฐาน ในการรับเครื่อง และ การรับประกัน.
 3. โปรดรับเครื่องภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันนัดรับเครื่องกับร้านMacPhone หากพ้นกำหนดนี้ ทางร้านจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี.
 4. การรับประกันงานซ่อมกับร้านMacPhone ทางร้านจะรับซ่อมเฉพาะอาการที่ลูกค้าแจ้งเท่านั้น นอกเหนืออาการอื่นไม่อยู่การรับประกันของทางร้าน.
 5. ทางร้าน MacPhone ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไข รวมทั้งการซ่อม หรือ เปลี่ยนส่วนที่ชำรุด เพื่อให้เครื่องใช้งานได้ปกติ โดยไม่รับคืนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ชำรุดนั้น ๆ.
 6. การรับประกันเฉพาะอาการที่เกิดจากตัวอะไหล่เท่านั้น ไม่รวมอุบัติเหตุอื่นๆ เช่น หล่น โดนน้ำ ช็อต ตกกระแทก อุบัติเหตุที่เกิดจากลักษณะการใช้งานของ user.
 7. วอยด์ร้านฉีดขาด, ถูกลอก ถือว่าไม่อยู่การรับประกัน กับร้านMacPhone.
 8. โปรดตรวจเช็คเครื่อง ให้เรียบร้อยก่อนนำเครื่องออกจากร้าน MacPhone.
 9. หากฝากบุคคลอื่นมารับแทน ให้บุคคลนั้นรับผิดชอบในการเช็คเครื่อง ก่อนออกจากร้าน MacPhone
 10. เมื่อทางร้าน Macphone แจ้งให้ลูกค้ารับเครื่องซ่อมแล้ว บางกรณีประกันจะเดินตั้งแต่เครื่องซ่อมเสร็จ โปรดมารับในวันที่กำหนด.
 11. กรณีซ่อมไม่ได้ แจ้งคืนเครื่อง โปรดมารับสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ทางร้านMacPhoneแจ้ง หากเลยระยะเวลากำหนด ทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 12. การรับประกัน ตามวัน-เวลา ที่ร้านMacPhone กำหนดเท่านั้น. หากเลยกำหนดระยะประกัน ไม่อยู่การรับประกันจากทางร้าน.
 13. การรับประกัน สำหรับ User ที่มีประวัติ ณ วันส่งซ่อมเท่านั้น.  สำหรับ User อื่น หรือ บุคคลอื่นที่ไม่มีประวัติกับทางร้าน ไม่อยู่การรับประกันของทางร้านMacPhone.

 

โปรดตรวจเช็คเครื่องให้เรียบร้อย ก่อนออกจากร้าน MacPhone ทุกครั้ง